Algemene gebruiksvoorwaarden

 

Deze website is eigendom van Jamstudio VZW

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:

Jamstudio VZW
Moorselbaan 122
9300 Aalst
E-mailadres: info@jamstudio.be
Telefoon: 053 21 37 29
Ondernemingsnummer: BE-0845.099.236

 

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website

Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Jamstudio of rechthoudende derden.

3. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie die Jamstudio verschaft op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De informatie kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd door de bezoeker. Jamstudio zorgt er wel voor dat de informatie volledig, nauwkeurig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich steeds onjuistheden voordoen. Indien er zich onjuistheden voordoen, zal Jamstudio de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen kan hij steeds de beheerder van de site contacteren via Jamstudio.

Jamstudio kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van deze site kan op ieder ogenblik zonder aankondiging aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Jamstudio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van de website of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

In geen enkel geval kan Jamstudio op directe of indirecte wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van deze website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de bezoeker.

De website van Jamstudio kan hyperlinks bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar pagina’s van derden. Deze link impliceert niet dat dit een impliciete goedkeuring is van de inhoud van de derdenpagina’s. Jamstudio heeft geen zeggenschap over de inhoud op derdenpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade door het gebruik van deze pagina’s.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De interpretatie en toepassing van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, alsook het gebruik van de website waarop zij betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, zijn bevoegd in geval van geschillen die naar aanleiding van het gebruik van deze website zouden ontstaan.

5. Privacyverklaring

5.1 Verwerking van persoonsgegevens

Jamstuio leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Jamstudio verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt. De aldus bekomen gegevens worden door Jamstudio enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren.

Tevens heeft de bezoeker het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

5.2 Contactformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier of het aanvraagformulier voor een proefles op de website, zal Jamstudio deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren en om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren.

5.3 Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

Jamstudio verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

6. Toestemming Cookie

Door het gebruik van cookies verzamelt Jamstudio jouw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is je toestemming hiervoor vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleen je Jamstudio deze uitdrukkelijke toestemming. Je kan op ieder ogenblik je toestemming over het gebruik van cookies door Jamstudio intrekken.

7. Disclaimer

Jamstudio is niet verantwoordelijk voor drukfouten (inclusief prijzen), incorrecte schrijfwijzen of dienstspecificaties en wijzigingen van diensten die op de website te vinden zijn. De prijzen kunnen veranderen zonder opgaaf van reden.

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief alle wettelijke bijdragen. Tevens zijn alle prijzen weergegeven op deze site onder voorbehoudt.

Jamstudio spant zich in om alle informatie zo volledig en correct mogelijk weer te geven, maar staat hiervoor echter niet garant en aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die ontstaan is door toedoen van foute of onvolledige informatie.