Moorselbaan 122, 9300 Aalst  |  053 21 37 29  |  info[at]jamstudio.bealgemene voorwaarden

ART 1. ALGEMENE INFO

 • Leslocatie: Moorselbaan 122, 9300 Aalst
 • 053 21 37 29
 • info@jamstudio.be
 • Ondernemingsnummer 0845.099.236
 • Bevoegde rechtbank: RPR Gent, afdeling Dendermonde

 

Art 2. ALGEMENE VOORWAARDEN INSCHRIJVING BIJ JAMSTUDIO

2.1. Algemeen

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn verkoopsvoorwaarden, van toepassing bij elke inschrijving bij Jamstudio, hetzij via de website, hetzij via e-mail of telefonisch.

 • Inschrijven bij Jamstudio houdt een betalingsverplichting in.
 • Inschrijven bij Jamstudio geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
 • De Algemene Voorwaarden zijn verder steeds consulteerbaar via de website.
 • Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

 

2.2. Toepasselijkheid

 • ‘Klant’: ieder natuurlijk – of rechtspersoon die met Jamstudio in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat/komt te staan.
 • ‘Leerling’: de al dan niet meerderjarige persoon die de lessen volgt bij Jamstudio
 • ‘Product/dienst/les’: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
 • ‘Website’: de website beheerd door Jamstudio, www.jamstudio.be
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Jamstudio.
 • Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn voor bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden, tenzij anders bepaald.
 • Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 • Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de Klant of Leerling.
 • Bijkomende voorwaarden van de Klant of Leerling worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Jamstudio aanvaard zijn.
 • Jamstudio behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen.
 • Jamstudio is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant of Leerling. Jamstudio is niet verantwoordelijk voor deze derden, zijnde de leraars en hun uitvoering.
 • Indien de leslocatie tijdens het schooljaar zou wijzigen wordt dit tijdig aan de leerlingen doorgegeven.
 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant of Leerling en Jamstudio met betrekking tot de erin opgenomen materie.

 

2.3. Totstandkoming van een overeenkomst

 • Een overeenkomst komt geldig tot stand door een (mondelinge, schriftelijke, per e-mail of via de website) inschrijven bij Jamstudio.
 • Een overeenkomst komt geldig tot stand op het moment dat een inschrijvingsbevestiging door Jamstudio aan de Klant of Leerling per e-mail is verzonden naar het door de Klant of Leerling opgegeven e-mailadres.
 • De Klant of Leerling en Jamstudio komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Jamstudio gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

 

2.4. Info en prijzen

 • Informatie over prijzen (uitgedrukt in euro, inclusief 21% BTW), werkwijze en de lessen en/of een inschrijving is te vinden op de website.
 • De Klant of Leerling is de prijs verschuldigd die Jamstudio in haar bevestiging van deze voorwaarden aan hem te kennen heeft gegeven. Eventuele fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Jamstudio worden gecorrigeerd.

 

2.5. Betaling

 • Betalingen dienen te gebeuren via de website, via de betaalterminal of cash.
 • Lessen die niet werden voldaan voor aanvang, zullen worden opgeschort.
 • Indien de betalingstermijn verstrijkt, dan is enkel door het verstrijken van deze termijn de Klant of Leerling in verzuim.
 • Bij niet of niet tijdige betaling door de Klant of Leerling, is de Klant of Leerling over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van de algehele voldoening. Ten laste van de Klant of Leerling komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Jamstudio, als gevolg van de niet nakoming door de Klant of Leerling van diens (betalings-)verplichtingen, heeft moeten maken.
 • In geval van niet tijdige betaling is Jamstudio bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) lessen op te schorten tot het moment waarop de Klant of Leerling de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 • In geval van laattijdige betaling, worden de lessen die werden opgeschort tijdens de periode van niet-betaling, niet ingehaald. Zij geven geen recht op enige tegemoetkoming, of inhaalmoment.

 

2.6. Inschrijving

 • Inschrijvingen zijn pas geldig na volledige betaling van het lesgeld door de Klant of Leerling.
 • Nadat de betaling is aanvaard, bevestigt Jamstudio de Klant of Leerling per e-mail van de inschrijving.
 • Er zijn geen lesoverdrachten of tegoeden mogelijk tussen verschillende schooljaren.
 • Bij het voortijdig stopzetten van de lessen door de Klant of Leerling, worden geen inschrijvingsgelden (hetzij geheel of gedeeltelijk) terugbetaald, noch tegoeden opgespaard. De Klant of Leerling engageert zich voor een zelf gekozen tijd (schooljaar/trimester) en reserveert daardoor deze tijd.
 • Bij het annuleren van de inschrijving vóór aanvang van de eerste lesweek, wordt een administratiekost van 50 euro gerekend.

 

2.7. Herroepingsrecht

 • Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.
 • De herroepingstermijn gaat in van zodra de Klant of Leerling hetzij via de website, hetzij per e-mail de inschrijving bij Jamstudio heeft geplaatst.
 • In geval de Klant of Leerling zijn herroepingsrecht uitoefent, is hij verplicht dit binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of per e-mail mee te delen aan Jamstudio. De Klant of Leerling ontvangt vervolgens van Jamstudio een bevestiging van het door de Klant of Leerling gebruikte Herroepingsrecht per e-mail.

 

2.8. Uitsluiting van herroepingsrecht

 • Er zijn uitzonderingen op het herroepingsrecht, waardoor geldt dat de Klant of Leerling niet beschikt over het recht om van de inschrijving af te zien. Deze uitzonderingsclausule geldt voor:
  • Wanneer de start van de lessen plaatsvindt binnen de termijn van het herroepinsgrecht (veertien kalenderdagen), vervalt het herroepingsrecht.
  • Wanneer de Klant een eerste les genomen heeft binnen de termijn van het herroepingsrecht (veertien kalenderdagen).

 

2.9. Lessen

 • De Klant of Leerling wordt geacht tijdig voor de les te arriveren.
 • Bij het te vroeg aankomen voor de les, kan geen enkel recht op een langere les worden ontleend.
 • Bij het te laat aankomen voor de les, kan geen enkel recht op het verschuiven van de les worden ontleend.
 • Jamstudio voorziet geen enkele vorm van toezicht voor/tijdens/na de lessen.
 • Jamstudio heeft het recht om lesgevers te vervangen, zonder dat de Klant of Leerling hierdoor recht heeft op een tegemoetkoming. Zo’n vervanging is bijvoorbeeld mogelijk wanneer een lesgever ziek is of definitief vervangen dient te worden.

 

2.10. Afwezigheden

 • Afwezigheden door de Klant of Leerling geven geen recht op terugbetalingen of inhaallessen, noch op een lesmoment op een ander lesuur/lesdag. Wij reserveren de tijd voor u gedurende de periode en het tijdstip dat u zelf verkiest. Wanneer u niet op de afspraak bent, is het moment voorbij.
 • Jamstudio verbindt zich ertoe, dat lessen die door Jamstudio worden afgezegd, steeds worden ingehaald.

 

2.11. Voortijdig stopzetten van de lessen door de Klant/Leerling

 • Bij het voortijdig stopzetten van de lessen door de Klant of Leerling worden geen inschrijvingsgelden (hetzij geheel of gedeeltelijk) terugbetaald, noch tegoeden opgespaard. De Klant of Leerling engageert zich voor een door zelf gekozen tijd en reserveert daardoor deze tijd.

 

2.12. Materiaal en gebouwen

 • De Klant of Leerling gaat op zorgzame en correcte wijze om met materiaal van Jamstudio, de leraar, medeleerlingen en het gebruikte materiaal. Gevallen van schade worden steeds onmiddellijk gemeld aan de leraar of de zaakvoerder.

 

2.13. Toezicht

 • Jamstudio voorziet geen toezicht voor, tijdens of na de lestijd. Dingen die dan gebeuren vallen volledig buiten de verantwoordelijkheid van Jamstudio, en zijn bijgevolgd niet verzekerd.
 • Jamstudio voorziet geen toezicht voor het gebouw en op straat en kan bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, diefstallen, …

 

2.15. Overmacht

 • In geval van overmacht is Jamstudio niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Jamstudio is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, bedrijfsstoringen, stakingen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, pandemie, ziekte en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

2.16. Intellectueel eigendom, auteursrechten en foto’s

 • Alle inhoud van de Website van Jamstudio, alsook commerciële en inhoudelijke uitweringen is exclusief intellectueel eigendom van Jamstudio en auteursrechtelijk beschermd.
 • Gelet op de wet omtrent auteursrecht en naburig recht, beveelt Jamstudio de Klant of Leerling aan om partituren aan te kopen in boekvorm. Dit kan op eigen initiatief, of via de leraar.
 • Jamstudio kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld indien een individuele leraar de auteursrechten niet zou respecteren. Eventuele klachten en/of boetes zullen in dergelijk geval worden doorgerekend aan de leraar in kwestie.
 • Jamstudio behoudt zich het recht voor om foto’s te maken van het lesgebeuren/leraars/ leerlingen/activiteiten/…. Deze foto’s kunnen worden aangewend voor promotionele doeleinden op de website, in flyers over Jamstudio, op socialmedia-profielen van Jamstudio (vb. facebook) . Indien de Klant of Leerling niet op dergelijke foto’s wenst te staan, kan hij dit schriftelijk of per e-mail melden aan Jamstudio. Er wordt dan rekening gehouden met het gemaakte bezwaar. In alle andere gevallen stemt de Klant of Leerling in met het gebruik van dergelijke foto’s voor en door Jamstudio.

 

2.17. Bescherming van de privacy

 • Jamstudio behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de Klant of Leerling te verzamelen. Dit gaat overgegevens die door de Klant of Leerling worden opgegeven bij inschrijving.
 • De Klant of Leerling heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van Jamstudio. Hiervoor kan de klant contact opnemen met Jamstudio.

 

2.18. Bewijs

 • De Klant of Leerling aanvaardt elektronische bewijsvoering.
 • De Klant of Leerling is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

 

2.19. Toepasselijk recht en de bevoegde rechterbank

 • Alle geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.
 • Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit overeenkomsten aangegaan met Jamstudio, worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank.

Door op de knop te klikken, stem je in met het gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.